Pojištění členů KČT

Úrazové pojištění KČT od roku 2017

Úrazové pojištění

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce
  • Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci
  • Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení
  • Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět
  • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Pojistné částky

  • Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) – pevná částka 200 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Minimální délka léčení je 7 dnů (za kratší léčení se náhrada neposkytuje) a maximální délka doby odškodnění je stanovena v tabulkách pojišťovny pro každý typ úrazu, maximálně však 365 dnů.
  • Trvalé následky úrazu – procentní podíl (od 0,1 % tělesného poškození) z pojistné částky 200 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 100 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.
  • Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.
  • Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.

Hlášení pojistných událostí

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem.

Rozdělení pojištěných osob na DÍTĚ a DOSPĚLÁ OSOBA je podle věku. Označení PRACOVNÍK / FUNKCIONÁŘ se vztahuje pouze na ty funkcionáře, které mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Ústředí KČT potvrdí (na první straně v rubrice POTVRZENÍ ČLENSKÉ ORGANIZACE…), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se po roce vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok.

Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti a kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena).

Přechodná ustanovení

Pokud se úraz stal do 31. 12. 2016, odškodňuje se podle předchozí smlouvy s Pojišťovnou VZP na jejich formuláři.

Kontaktní osoby

Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu:

Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 57, 110 05  Praha 1

Kontaktní osoby:    Ing. Mojmír Nováček, tel. 251 625 111, 736 754 095, novacek@kct.cz

Věra Maroušková, tel. 251 610 181, 736 754 001, marouskova@kct.cz

Dotazy na hlášení pojistné události se vznášení na makléřskou firmu RENOMIA

Kontaktní osoba:    Sabina Římanová, tel. 221 421 744, sabina.rimanova@renomia.cz

Dotazy k pojištění se vznášejí také na makléřskou společnost RENOMIA:

Kontaktní osoby:

Ing. Edita Pažoutová, tel. 221 421 732, 606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz

Barbora Kreisingerová, tel. 221 421 735, 725 491 057, barbora.kreisingerova@renomia.cz

Oznámení pojistné události – formulář ke stažení zde